Во изминативе пет години постоење ГРИТЕХ МК ДОО од Скопје оствари успешна соработка со преку 50  фирми и нивниот број константно се зголемува.

Наши партнери се фирми од следните дејности:
-Комунални претпријатија
-Приватни собирачи
-Отпади за секундарни сировини
-Депонии
-Произведувачи на ПЕТ епрувети и ПЕТ шишиња,
-Произведувачи на амбалажа од ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП
- Фабрики кои користат ПЕТ, ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП амбалажа
- Трговски ланци и дистрибутивни центри


Имаме неограничени  можности за рециклажа во смисла на количини, така да оставаме простор за соработка на сите фирми во делот на откуп на следните типови отпадна пластика:
-ПЕТ шишиња ,
-Полиетилен со ниска густина – ЛДПЕ (најлон) ,
-Полиетилен со висока густина- ХДПЕ (дувана  амбалажа, тврда пластика и др.)   ---Полипропилен -ПП (канти,мали канчиња, палети и др.)

Собирачите собираат ПЕТ шишиња и ги пресуваат во бали. Кога балираните ПЕТ шишиња  ќе стигнат во нашата фабрика, се сортираат по боја и на автоматска преса се пребалираат во големи бали од 300 кг. Капацитет на производството е 500 тона на месечно ниво.

Балите со ПЕТ шишиња се извезуваат во нашата фабрика ГРЕЕНТЕЦХ во Романија каде се употребуваат како суровина за производство на финални производи :
-    Полестерски влакна,
-    Полиестерска трака
-    Р- ПЕТ гранулат (од шише до шише / боттле то боттле)

Со тоа го затвараме целиот циклус на откуп, рециклажа и финализација на ПЕТ-от. На овој начин на ПЕТ амбалажата и даваме нов живот и со тоа ја чуваме природата оставајќи и на идните генерации здрава животна средина.

На ниво на групацијата преработуваме 50 000 тони ПЕТ амбалажа на годишно ниво.

ПРОЦЕС  НА РЕЦИКЛАЖА НА  ПЕ/ПП

Во рамките на Гринтех МК располагаме со погон за рециклажа на отпаден Полиетилен (ПЕ ) и Полипропилен (ПП).

Погонот опфаќа две технолошки линии:
-    Линија за мелење , перење и сушење
-    Линија за гранулација
Капацитетот на погонот  за рециклажа на отпаден Полиетилен (ПЕ ) и Полипропилен (ПП) е 200 тони на месечно ниво.
Погонот дава можност за рециклажа на следните типови отпадна пластика:
-Полиетилен со ниска густина – ЛДПЕ (најлон) ,
-Полиетилен со висока густина- ХДПЕ (дувана  амбалажа, тврда пластика и др.)
-Полипропилен -ПП (канти, мали канчиња, палети и др.)

Добиените гранули се употребуваат за повторно производство на следните видови производи од пластика:
-фолија,
-вреќи,
-кеси,
-производи добиени со бризгање,
-производи добиени со дување,
-цевки и др